INFO Suomi Svenska English

Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke

Esite

Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke lisää ymmärrystä siitä, miten mielekäs ja terveyttä edistävä vapaa-aika ja harrastustoiminta vaikuttavat nuoren elämänlaatuun, hyvinvointiin ja koulumenestykseen. Hankkeeseen osallistuvia nuoria tuetaan harrastamisessa ja oman elämänsä valinnoissa. Tavoitteena on saada tietoa laadukkaan vapaa-ajan toiminnan vaikutuksesta nuoren hyvinvointiin ja oppimiseen.

Hankkeessa on mukana viisi koulua, joista otetaan mukaan yhteensä kuusi kohdeluokkaa ja kuusi vertailuluokkaa. Nuoret ovat hankkeessa mukana seitsemännen luokan alusta peruskoulun päättymiseen jälkeiseen syksyn loppuun asti. Nuorten hyvinvointia ja koulumenestystä verrataan projektin ajan koulujen muihin, saman ikäryhmän nuoriin.
Kohdeluokan nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua monipuoliseen ohjattuun harrastustoimintaan vapaa-ajalla. Nuorten harrastuksia ja toiveita vapaa-ajan vietosta kartoitetaan seitsemännen luokan alussa, jolloin toimintaa suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa ja nuorten toiveiden mukaisesti.

Toimintaa kehitetään yhdessä nuorten kanssa koko hankkeen ajan. Tutkimustuloksia kerrotaan hankkeen edetessä ja erityisesti keväällä 2017.

Helsingin kaupunginvaltuusto myönsi 10.12.2012 Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden kunniaksi 1,23 miljoonaa euroa Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushankkeelle. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö, tutkija ja kolme nuoriso-ohjaajaa. Hanke toteutetaan nuorisoasiainkeskuksen, opetusviraston ja tietokeskuksen yhteistyönä. Hanke päättyy 31.12.2017.


SVENSKA

Utvecklings- och forskningsprojektet Bra fritid 2013–2017

Broschyr

Meningen av bra fritid projekt är at öka förståelse om hur fritid påverkar till välfärden av ungdomarna. Det här projektet har två grupper, sex målklasser och sex jämförelseklasser från fem olika skolor. De samma ungdomarna deltar i detta projektet för tre sista åren av sin grundutbildning och också den följande hösten. De unga tar del av detta projekt frivilligt. Totalt finns det cirka 160 studenter som deltar i projektet.

I detta projektet finns en projektchef, en forskare och tre ungdomsledare. Var och en av ungdomsledarna har två klasser från den målgrupp som de i huvudsak arbeta med. Jämförelsegruppen kan delta på alla andra aktiviteter som Helsingfors stads ungdomscentral erbjuder men de har inte namngivna ungdomsledare.

Ungdomsledaren arbete i detta projektet är att stödja unga att hitta hobbys eller andra aktiviteter som de unga vill göra på sin fritid. Dessa aktiviteter kan inkludera till exempel att gå på bio med sin klass, deltar i sommarläger, försöka en ny hobby eller läsa hemma. Grundtanken är att de är viktigt att lyssna vad ungdomarna vill göra och för att stödja deras önskemål så långt som möjligt. Genom dessa aktiviteter vi siktar på ung för att ha förmågan att hitta, starta och prova nya saker. Med dessa aktiviteter hoppas vi att unga människor är också mer säker och redo att välja vad de vill göra efter grundskolan. Detta val kan ses som en av de viktigaste val som de har gjort hittills i sitt liv.

Forskning data samlas genom triangulering metod som innehåller till exempel en enkät som görs två gånger per år, ungdomsledarens berättelser om sitt arbete, essäer skrivna av unga, information om sina hobbyer och etnografiska data. Forskaren har besökt de unga på deras fritidsaktiviteter och följde sina nya hobbyers. I slutet av projektet jämför vi hur unga i målgruppen lyckats inom den grundläggande utbildningen och övergången till gymnasieutbildning – eller andra vägar efter avslutad obligatorisk skolgång. Eftersom målet och jämförelsegrupperna är mycket olika (kön, modersmål) den slutliga jämförelsen kommer att göras även med andra uppgifter av människor i samma åldersgrupp i Helsingfors. Resultaten från studien kommer att presenteras under hela projektet men särskilt på våren 2017.

Jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad till ära beviljade Helsingfors stadsfullmäktige den 10 december 2012 1,23 miljoner euro till utvecklings- och forskningsprojektet Bra fritid. Projektet genomförs i samarbete med ungdomscentralen, utbildningsverket och faktacentralen.


 

ENGLISH

The Good Leisure Time Development and Research Project 2013–2017

Handout

The aim of the Good Leisure Time project is to increase understanding of how quality of leisure time effect to the well-being of young people. The project consists of six target classes and six comparison classes from five different schools. The same young people take part to this project through three last years of their basic education and the following autumn. The young take part to this project voluntarily. In total there are about 160 students participating in the project.

In this project there are a project manager, a researcher and three youth leaders. Each of the youth leaders have two classes from the target group that they mainly work with. The comparison group can take part to all other activities that Helsinki City Youth Department offers but don’t have named youth leader that the target group has.

The youth leaders work in this project is to support the young to find hobbies or other activities that the young want to do in their leisure time. These activities can include going to the cinema with their class, taking part to summer camp or starting or at least trying a new hobby or reading at home. The main idea is to listen what the young people want to do and to support their wishes as far as possible. Through these activities we are aiming for the young to have the ability to find, start and try new things. With these activities we hope that young people are also more confident and ready to choose where to go after elementary school. This choice can be seen as one of the most important choices that they have done so far in their lives.

Research data is gathered by triangulation method which contains for example a questionnaire done twice a year, stories told by youth leaders about their work, essays written by the young, the information about their hobbies and ethnography data. The researcher has visited the young at their leisure time activities and followed their new hobbies. At the end of the project we compare how the young in the target group succeeded in basic education and the transition to secondary education – or other paths after finishing compulsory education. As the target and the comparison groups are very different (gender, native language) the final comparison will be made also with other data of the same aged people in Helsinki. The results of the study will be presented during whole project but especially in spring 2017.

Helsinki City Council granted 1,23 million euro to Good Leisure Time project  as part of the Helsinki 200 Years as Capital –Jubilee Year Program. The project is run by Helsinki City Youth Department, Education Department and Urban Fact department.