Kehittämistoiminta

Hyvä vapaa-aika –hankkeeseen (2013-2017) on valittu viisi koulua, joista mukaan on valittu kuusi kohdeluokkaa ja kuusi vertailuluokkaa. Nuoret ovat hankkeessa seitsemännen luokan alusta peruskoulun päättymisen jälkeisen syksyn loppuun asti. Tavoitteena on saada tietoa laadukkaan vapaa-ajan toiminnan vaikutuksesta nuoren hyvinvointiin ja oppimiseen.

Kehittämistoiminnan tavoitteena on kokeilla mallia, jossa nuorilla on oma nimetty nuoriso-ohjaaja. Kohdeluokan nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua monipuoliseen ohjattuun harrastustoimintaan vapaa-ajalla. Toiminta lähtee nuorten toiveista ja kiinnostuksen kohteista. Tavoitteena on, että jokaisella nuorella olisi jokin mielekäs harrastus tai oma juttu vapaa-ajalla. Nuorten toiveet ja kiinnostukset kartoitetaan kaksi kertaa vuodessa. Sopivia harrastuksia ja mielekästä vapaa-ajan tekemistä hahmotetaan yhdessä nuoren kanssa. Toiminta voi olla esim. liikuntaa, kulttuuria, seikkailutoimintaa, pelaamista, retkiä tai vain yhdessä oloa ja se voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmänä. Näin saadaan myös uutta tietoa nuorten vapaa-ajan rakentumisesta ja sen merkityksestä.

Lisäksi kehittämistoiminnan tarkoituksena on osoittaa nuorisotyön ammatillisen osaamisen paikka sekä hyöty suhteessa kouluihin. Koulun kanssa toimiessa hyödynnämme jo olemassa olevia toimintamalleja, kuten 7 -luokkien ryhmäyttämistä, tiedottamista ja ohjaamista harrastusten pariin sekä hyvinvointiin ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa tukemista. Lisäksi tuomme nuorisotyöllisiä välineitä mukaan koulun toimintaan esimerkiksi teema-, retki- ja juhlapäivissä. Yhteistyötä syventääksemme hankkeen nuoriso-ohjaajat ovat työpareina luokanvalvojien kanssa nuorten yläkoulun ajan. Tarkastelemme, miten nuorten vapaa-ajalla esille tuomia vahvuuksia ja osaamisen alueita voi hyödyntää myös koulussa.

Toiminnalla pyrimme siihen, että jokaisella nuorella olisi hyvä yläkouluaika. Toivomme, että toiminnan kautta jokainen nuori löytää oman jutun, joka tuo iloa elämään. Näiden toimien avulla pyrimme siihen, että nuoret ovat varmempia ja valmiimpia tekemään yhden suuren omaa elämäänsä koskevan valinnan – minne peruskoulun jälkeen.

Helsingin kaupunginvaltuusto myönsi 10.12.2012 Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden kunniaksi 1,23 miljoonaa euroa Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushankkeelle. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö, tutkija ja kolme nuoriso-ohjaajaa. Hanke toteutetaan nuorisoasiainkeskuksen, opetusviraston ja tietokeskuksen yhteistyönä. Hanke päättyy 30.6.2017.

 NUORISO-OHJAAJAN TEHTÄVÄT KOULUSSA

Nuoriso-ohjaajan tehtävät koulussa

Nuoriso-ohjaajat tehtävät koulussa